تبلیغات
نانوتکنولوژی - روندهای فناوری نانو تا سال 2020

خلاصه

موسسه RAND در گزارشی، روندهای فناوری‌های زیستی، نانو، مواد، و اطلاعات را تا سال 2020 مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش 316 صفحه‌ای، روندها، پیش‌ران‌ها، موانع، و اثرات اجتماعی هر یک از زیرمجموعه‌های این فناوری‌ها مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. در بخش روندهای فناوری نانو، زیربخش‌های حسگرها، انرژی، الکترونیک، زیست‌نانو،و ساخت نانومتری بررسی شده‌اند که در این مقاله آورده شده‌اند.


نانوتکنولوژی